Sonam Wanggyal 蘇南望傑簡介

蘇南望傑老師是資深藏漢佛學雙向翻譯,自一九九八年起至今,持續擔任各大宗派之翻譯,具有千場以上佛教即席翻譯經驗。近十幾年來前後參與薩迦達欽法王、貝諾法王、怙主桑傑年巴、怙主果碩堪千、怙主敏林堪千等近五十位西藏大師仁波切之海外弘法事業,對於各大傳承之特色教儀,實修重點皆有較高造詣,特別對於生圓二次有過多年的聞思。

精通中藏日英等語文,多年從事漢藏佛學翻譯,於印度、台灣、日本等國教授西藏文多年,教學經驗豐富,著有《常用藏語會話》等。
所屬學會:
日本西藏學會 日本印度學仏教學會

現任:淡江大學通核中心、法鼓山僧伽大學助理教授。

最高學歷:日本京都佛教大學 佛教學專攻博士。

學歷:

  • 京都佛教大學佛教學專攻碩士(05),國立中山大學中文所碩士課程(00)
  • 印度寧瑪巴敏卓林佛學院佛學課程(98)。

主要經歷:

  • 台灣噶擧佛學院教師,日本佛教大學兼任講師,

  • 國立中山大學兼任講師,印度西藏圖書檔案館圖書管理員。

近期出版物:

2010/04,譯著
Nyang gter thugs rje chen po’i spyan ‘byed/
≪娘伏藏大師‧大悲觀音治眼伏藏法≫,寧瑪巴尼札佛學會,新竹

2010/04,編譯
rTsa ltung bcu bzhi/
「十四根本墮罪」《密法戒律解説‧悉地穗》(gSang sngags kyi tshul khrims kyi rnam bshad dngos grub kyi snye ma/‧宗喀巴大師文集嘎函pp.b33L1-a55L),上密院台北市佛學會,台北

2010/01,編撰(藏文)
Phyag rgya chen po’i sngon ‘gro dang dngos gzhi’i bka’ khrid/
≪大手印前行暨正行開示文≫ 第九世康祖法王,噶寧佛學會(台南)

2009/06,譯著
Chos rje skyo brag pa’i mkhas grub Mi ‘gyur rin po che’i rnam thar dang gsung gces btus/
≪法尊覺札巴敏久仁波切著作選譯≫ 佳傑三乘講修法增林(台灣)

2009/06,譯著
Bya chos chu dwangs nor bu/ ≪禽法澄水寶≫佳傑三乘講修法增林(台灣)

2009/05,譯著
Kun mkhyen Ta’’i si ti bstan pa’i nyin byed kyi mdzad pa’i sGrol dkar rgyun khyer/
≪遍知大司徒巴丹貝寧傑所撰白度母常軌≫台灣八蚌智慧林(台灣)

2008/09,譯著
bCom ldan ‘das mi ‘khrugs pa’i gzungs chog thar ba’i lcags kyu/
≪薄迦梵不動如來陀羅尼儀軌・解脫之鉄鉤≫ 札西炯經論印經會(台灣)

2008/09,譯著
dPal ‘khor lo sdom pa lhan cig skyes pa dril bu lugs nyams su len tshul gsang chen bde pa’i ‘jug ngogs/
≪智布傳承吉祥俱生勝樂金剛之實修儀軌・大密安樂行徑≫
札西炯經論印經會(台灣)

2007/09,譯著
Lugs gnyis blang dor gyi gtam rang bzhin gsal ba’i me long/
≪明鏡≫ 白玉佛法中心 澳門

2007/01,譯著
sKyes bu gsum gyi srung ma'i bstod ba mdor bsdus/'・
≪三士道護法尊讚頌文≫ 台北市上密院 台北

2006/08,譯著
Yang zab dkon mchog spyi 'dus kyi gu ru zhi sgrub rgyun khyer snying bsdus/
≪極密三寳總集蓮師寂靜恆持心要≫
UTBF TRUNGRAM Dharma Center/Taipei, Taipei

2006/06 論文
寧瑪派在熱貢地區之發展 -曲央•桃丹多傑及其教義-
≪第一屆兩岸西藏學研討會論文集≫ ,淡江大學,台北

2006/05 論文
「18-9世紀アムド・レプコン地方におけるニンマ派の発展」•
『日本西蔵学会々報』第52号 京都

2005/08,譯著
Ri bo bsang mchod kyi ngag ‘don phyogs bsgrigs bzhugs/
≪山野煙供課誦文集≫ 台灣智慧林 高雄

2005/08,譯著
gSang ba ‘dus p’i bdag bskyed ran pa rig ‘dzin dga’ ston bzhugs/
≪集密自生廣略合宜法・持命喜宴≫,台北市上密院,台北

2005/04,作者
≪常用藏語會話≫,諦聽文化出版社,高雄


高雄市八蚌智慧林佛學會:07-3803545 | 桃園市八蚌智慧林佛學會:03-3161565 | 花蓮縣八蚌智慧林佛學會:03-8333960 | 台中市八蚌智慧林佛學會:04-24753943
台灣八蚌智慧林為印度八蚌智慧林 http://www.palpung.org 的分支